در نسخه‌ی ۲.۲ فونت یکتا چه تغییراتی می‌بینیم؟

  • طراح:
  • نسخه:
  • شامل ۱ وزن

تغییر تعدادی از حروف و اعداد در نسخه جدید

 

 

اضافه شدن نسخه ساده و بدون تزئین

 

فونت های مرتبط