در نسخه ۲ فونت کلمه چه چیزهایی جدید است؟

در نسخه ۲  فونت کلمه، دو وزن جدید اضافه شده است. این خانوادهی قلم، اکنون با چهار وزنِ thin، Regular،  Bold و Black، طیفِ اصلیِ فضاهایِ روشن تا تیرهی یک قلم را در اختیارِ طراح قرار میدهد.

فونت کلمه kalameh font

در این نسخه، اصلاحاتی نیز انجام گرفته است:

اصلاح اعرابگذاری

در نسخهی پیشین، در اعرابگذاری ایراداتی وجود داشت. این ایرادات با تغییرِ فرآیندِ فنیِ اعرابگذاری توسط طراح، برطرف شده است.

فونت کلمه kalameh font

 

حروفِ انگلیسی

در این نسخه، حروفِ و اعدادِ انگلسیی تغییراتی در تناسبات، ضخامت و شکلِ حروف داشت تا با حروفِ فارسی و عربی هماهنگیِ بیشتری داشته باشد.

فونت کلمه kalameh font

 

فاصلهگذاری

در فاصلهگذاریِ بینِ حروف، اصلاحاتی رخ داد. اصلیترین اصلاح مربوط به فاصلهی حرف “ر”، “ز” و “ژ” بود که فاصلهی آنها با حرفِ بعدی متناسب با فضایِ خاکستریِ فونت گردید.

فونت کلمه kalameh font

 

اعداد

در نسخهی جدید، سیستمِ اعدادِ فارسی و عربی و انگلیسی، با اصلاحاتی همراه بود که اکنون در تمامِ وزنها، ایرادات برطرف شده است.

فونت کلمه kalameh font

 

تناسبِ علائم

بعضی از علائم، دارایِ ایراداتی بود که در این نسخه برطرف گردیده است.

فونت کلمه kalameh font

نظرات کاربران