نمایشی

فونت‌هایی که برای استفاده در اندازه بزرگ و متن‌های کوتاه تبلیغاتی مناسب هستند. فونت‌های نمایشی خودنمایی بیشتری دارند و بهتر از فونت‌های ساده دیده می‌شوند.