فونت‌های هندسی

فونت‌هایی که ساختار آن‌ها بر اساس هندسه شکل گرفته است و از خوشنویسی فاصله گرفته است.