فونت‌های سنس

فونت‌های متن که کنتراست ضخامت کمی دارند و ساده هستند.