فونت عنوان

فونت‌هایی که برای عنوان مطلب و استفاده در اندازه بزرگ تر مناسب هستند. معمولاً وزن بالاتر دارند و جلوه‌های نمایشی آن‌ها بیشتر از خوانایی آن‌هاست.