مجید شعرای نجاتی


مجید شعرای نجاتی متولد 1366. دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ارشد کارگردانی و کارشناسی ارتباط تصویری. پژوهشگر در زمینه رسانه های نوین، طراحی و تبلیغات.

آرشیو آثار

  • 1